Skip to main content

Wereldwijd privacybeleid

Westcon International Limited, haar dochterondernemingen en aan haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk: ‘Westcon-Comstor’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) nemen de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus.  In dit beleid worden onze praktijken ten aanzien van de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens toegelicht, waaronder:

 • Welke soorten persoonsgegevens wij verzamelen;
 • Hoe wij de gegevens gebruiken;
 • Met wie wij deze delen;
 • Welke rechten u ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens hebt;
 • Welke veiligheidsmaatregelen wij treffen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen;
 • Hoe u contact met ons kunt opnemen voor meer informatie over ons privacybeleid.

Dit beleid is van toepassing wanneer u informatie aan ons verstrekt via een website van Westcon-Comstor, de e-commerce tool of wanneer u goederen of diensten van ons koopt.

1. Over ons

Westcon International Ltd is de verwerkingsverantwoordelijke die de verantwoordelijkheid heeft voor het beschermen van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.  Wij zijn geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 04411310. Ons kantoor is gevestigd te Chandler’s House Wilkinson Road, Love Lane Industrial Estate, Cirencester, Gloucestershire GL7 1YT, Verenigd Koninkrijk.  Wij hebben daarnaast aan ons gelieerde ondernemingen die actief zijn in de Verenigde Staten, EMEA en APAC.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om uw identiteit te achterhalen en bestaan onder meer uit uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Persoonsgegevens zijn daarnaast gegevens die, samen met andere gegevens, aan u gekoppeld kunnen worden, zoals uw IP-adres. 

Indien u niet met dit privacybeleid akkoord gaat, mag u geen gebruik maken van deze website of gegevens aan ons verstrekken.

3. Verzamelen van persoonsgegevens

Westcon verzamelt en bewaart zakelijke contactgegevens van en over u (i) wanneer u contact met ons hebt; (ii) om uw bestelling te verwerken; en/of (iii) om diensten aan u te verlenen.

De persoonsgegevens die Westcon kan verzamelen of die u aan ons kunt verstrekken, zijn onder meer:

 • Contactgegevens (zoals naam, postadres of e-mailadres en telefoonnummer);
 • Zakelijke contactgegevens (zoals functienaam, afdeling en naam van de organisatie);
 • Inhoud die u verstrekt (zoals foto’s, opmerkingen of andere informatie die via webformulieren worden verstrekt);
 • Soms kunnen wij de gegevens die wij over u verzamelen aanvullen met gegevens van derden om de door u aangevraagde informatie, diensten of goederen te kunnen leveren en om u beter van dienst te kunnen zijn;
 • Gegevens die u verstrekt aan externe dienstverleners die door ons worden ingehuurd. Wanneer u via deze weg gegevens aan ons verstrekt, valt u onder het privacybeleid van de desbetreffende dienstverlener. Westcon is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de eigenaren van deze websites uw gegevens verzamelen en verwerken.

Naast de gegevens die u aan ons verstrekt, kunnen wij en onze externe dienstverleners verschillende technologieën gebruiken die automatisch of passief bepaalde informatie verzamelen wanneer u met ons communiceert. Dit kan onder meer informatie zijn over de browser die en het besturingssysteem dat u gebruikt, de URL, het tijdstip waarop u met ons communiceert en het IP-adres (‘Gebruiksinformatie’). Gebruiksinformatie kan eveneens het unieke identificatienummer (‘apparaat-ID’) bevatten dat automatisch aan elke computer, mobiele telefoon, tablet of ander apparaat wordt toegewezen waarmee toegang tot onze website wordt verkregen. Onze servers identificeren uw apparaat aan de hand van zijn apparaat-ID.

De websites van Westcon kunnen bovendien cookies gebruiken wanneer u onze websites bezoekt. Een cookie is een klein stukje informatie dat naar uw computer, mobiel of ander apparaat wordt verzonden wanneer u een website bezoekt. Cookies worden door een webserver naar een webbrowser verzonden zodat de server informatie van de browser kan verzamelen en uw apparaat bij toekomstige bezoeken kan herkennen. Dit soort bestanden dient meerdere doelen, waaronder: uw voorkeuren onthouden; gekozen items onthouden, uw ervaring met de website verbeteren en ervoor zorgen dat de advertenties of aanbiedingen die u online ziet relevanter voor u zijn.  De gegevens die wij op deze manier verzamelen, kunnen bestaan uit:

 •  
  • De domeinnamen op de thuisserver, type computer en type webbrowser van gebruikers van de website;
  • Samengestelde en gebruikerspecifieke informatie over welke pagina’s gebruikers bezoeken.

Internetcookies kunnen gegevens opslaan over individuele gebruikers, zoals uw naam, wachtwoord, gebruikersnaam, schermvoorkeuren, de pagina’s van een website die door u zijn bekeken en de advertenties die u hebt bekeken of waarop u hebt geklikt. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, kan Westcon u dankzij de Internetcookie herkennen en uw ervaring personaliseren.

U kunt Internetcookies weigeren via de daarvoor bestemde functie van hun webclient-software, indien beschikbaar. Het weigeren van het gebruik van cookies kan echter invloed hebben op de goede werking van de website. Wanneer u op de website een zoekopdracht uitvoert, kan Westcon gegevens opslaan waarmee u kunt worden geïdentificeerd of waarmee de uitgevoerde zoekopdracht aan u gekoppeld kan worden. Westcon kan bovendien beperkte gegevens opslaan met betrekking tot elke zoekopdracht die u hebt uitgevoerd en kan deze informatie onder andere gebruiken voor het oplossen van technische problemen met de service en het vastleggen van algemene gebruiksstatistieken.

4. VOLGEN

We kunnen niet reageren op ‘niet volgen’-verzoeken van webbrowsers. Meer informatie over online volgen en verschillende ‘opt-out’-mechanismen is te vinden ophttps://allaboutdnt.com/

5. Gebruik van verzamelde persoonsgegevens

Westcon kan persoonsgegevens die zij van en over u verzamelt gebruiken om:

 • haar zakelijke relatie met u en andere personen waarmee zij zaken doet op te bouwen, te versterken en in stand te houden;
 • Uw accounts aan te maken, bij te houden en te beheren;
 • Op uw aanvragen te reageren;
 • Producten of diensten die zij aanbiedt te leveren of verlenen of producten of diensten waar zij behoefte aan heeft te ontvangen en ervoor te zorgen dat alle bijbehorende transacties worden ondersteund en uitgevoerd;
 • De identiteit vast te stellen van klanten die telefonisch, per e-mail of anderszins contact opnemen met Westcon;
 • Wet- en regelgeving na te leven;
 • Ons/onze zakenpartners die bezorgdiensten leveren in staat te stellen om aan de contractuele verplichtingen met betrekking tot de producten en diensten die aan klanten worden geleverd na te komen;
 • Klanten naar hun mening te vragen over onze diensten en producten;
 • Voor onderzoek- en analysedoeleinden om de diensten die wij leveren te monitoren en verbeteren, waaronder door het vastleggen van uw bezoeken aan onze website. In deze situaties kunnen wij of onze vertegenwoordigers per e-mail of telefonisch contact met u opnemen om naar uw mening en opmerkingen ten aanzien van onze diensten te vragen;
 • Onze activiteiten uit te voeren (waaronder het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten; verrichten van onderzoek; beheren van onze communicatie; vervaardigen van opleidingsmateriaal en -programma’s; vaststellen van de doeltreffendheid en het optimaliseren van onze reclame; analyseren van onze producten, diensten en het uitvoeren van boekhoud-, controle-, facturatie- en afstemmingsactiviteiten).

Westcon kan persoonsgegevens die zij verzamelt tevens gebruiken voor interne doeleinden en met name voor:

 • Het oplossen van technische problemen;
 • Het vastleggen van algemene gebruiksstatistieken;
 • Marketing- en reclamedoeleinden, productontwikkeling en contentverbetering.  Tenzij wettelijk anders is bepaald, zullen wij u om toestemming vragen voordat wij u marketing- en reclamegerelateerde berichten sturen.

Wij kunnen tevens samengestelde gegevens en statistieken gebruiken om het gebruik van onze website te monitoren zodat wij onze websites en onze diensten verder kunnen ontwikkelen.  Wij kunnen dergelijke samengestelde gegevens aan derden verstrekken. Deze statistieken bevatten echter geen gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren.  Wij bewaren persoonsgegevens uitsluitend zolang dit nodig is om een of meer van de doeleinden te realiseren die in onderhavig artikel 3 worden genoemd.

6. Bekendmaking van persoonsgegevens

Onverminderd het bepaalde in dit beleid of zoals aan u is meegedeeld op het moment dat wij uw gegevens verzamelen, zal Westcon uw persoonsgegevens niet aan derden bekendmaken, behalve:

 • Aan bedrijven die onderdeel zijn van onze groep
 • Aan externe dienstverleners die namens ons diensten leveren, inclusief maar niet beperkt tot, degenen die onze diensten aanbieden, organiseren of verlenen;
 • Om onze overeenkomst met u af te dwingen;
 • Om onze communicatie en strategieën te analyseren en verbeteren (waaronder door vast te stellen wanneer aan u verzonden e-mails worden ontvangen en gelezen en uw locatie te bepalen);
 • Om webanalyses uit te voeren om het gebruik van onze website te volgen. Deze informatie wordt gedeeld met Google Analytics en opgeslagen op servers in de VS.  Voor meer informatie over Google Analytics verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.
 • Voor zover wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is om aan toepasselijke wetgeving of juridische processen (bijv. dagvaardingen) te voldoen; in verband met een fusie, overname of vereffening van Westcon, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; of om de rechten of eigendom van Westcon te beschermen. Westcon zal haar medewerking verlenen aan wetshandhavingsinstanties.
 • Indien gegevens bekend worden gemaakt aan aannemers tijdens het verwerken van de gegevens in opdracht van ons, zijn zij onderworpen aan dit beleid en, indien van toepassing, aan andere aanvullende of relevante alternatieve bepalingen betreffende gegevensbescherming en contractuele voorwaarden.

7. Rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Indien u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, zullen wij uw gegevens bewaren in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren van gegevens.  U kunt uw toestemming voor onze verwerking intrekken door ons een e-mail te sturen. Wij zullen uw voorkeuren meenemen in onze toekomstige communicatie. Indien de wettelijke bewaartermijnen verdere voorzieningen vereisen, dan zullen wij deze gegevens vergrendelen. 

Wij kunnen persoonsgegevens delen met bedrijven, organisaties of personen buiten Westcon wanneer wij uw toestemming hebben om dit te doen. We hebben uitdrukkelijk toestemming nodig voor het delen van gegevens.  Zo kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan gelieerde ondernemingen of andere betrouwbare bedrijven of personen om deze gegevens voor ons te verwerken in overeenstemming met onze instructies en ons privacybeleid en met inachtneming van andere gepaste maatregelen om de vertrouwelijkheid en veiligheid te waarborgen.  U kunt ons eveneens een e-mail sturen om toegang te krijgen tot gegevens die wij over u bewaren of om een verzoek in te dienen tot aanpassing van persoonsgegevens die wij over u bewaren.

Westcon zal de anti-spamwetten naleven die in uw rechtsgebied van toepassing zijn. Bovendien kunnen gebruikers te allen tijde aangeven dat Westcon hun persoonsgegevens niet langer mag gebruiken voor het versturen van reclameberichten naar de gebruiker door per e-mail of per post contact op te nemen met Westcon op onderstaand(e) adres(sen):

Legal Department
Westcon Group, Inc.
520 White Plains Road
Tarrytown, NY 10591
legal@westcon.com

8. Verzameling van persoonsgegevens van kinderen

Westcon verzamelt niet bewust gegevens van kinderen en zij biedt de website of haar diensten niet bewust aan kinderen aan. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen geen persoonsgegevens naar Westcon en/of de website versturen.

9. Grensoverschrijdende overdracht van persoonsgegevens

In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens die in ons beheer zijn, worden overgedragen, verwerkt of opgeslagen buiten het land waarin u woont, waaronder in de Verenigde Staten. Derhalve kunnen uw persoonsgegevens beschikbaar zijn voor overheidsinstanties krachtens rechtmatige bevelen en de geldende wetten in dergelijke rechtsgebieden. Landen waarnaar uw persoonsgegevens worden verzonden, kunnen andere wetten inzake gegevensbescherming hanteren dan het land waarin u woont. Wanneer wij uw gegevens naar andere landen versturen, zullen wij de persoonsgegevens beschermen zoals in dit wereldwijde privacybeleid is beschreven.  Wij voldoen aan de geldende wettelijke vereisten die voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) of Zwitserland.

10. Beveiliging van gegevens

De beveiliging van persoonsgegevens is belangrijk voor Westcon. Wij doen er alles aan om de gegevens die wij verzamelen te beschermen. Wij hebben gepaste technische en organisatorische maatregelen getroffen om de gegevens die u verstrekt of die wij verzamelen te beschermen tegen onbedoelde, onrechtmatige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik. Wij gebruiken SSL-encryptie op onze websites via welke wij persoonsgegevens verzamelen.

 11. Updates in onze wereldwijde privacyverklaring

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina publiceren.

12. Contact opnemen

Als u vragen of opmerkingen over dit privacybeleid hebt of over het verzamelen van gegevens of als u Westcon wilt verzoeken om uw gegevens of voorkeuren bij te werken of aan te passen, dan kunt u een e-mail sturen naar contractadmin@westcon.com of een brief naar:

Legal Department
Westcon International Ltd.
660 White Plains Road, Suite 550
Tarrytown, NY 10591, USA
contractadmin@westcon.com

Wij streven ernaar om uw bericht binnen 7 werkdagen na ontvangst te beantwoorden. Indien wij uw klacht niet naar behoren afhandelen, kunt u zich richten tot de Information Commissioner’s Office in het Verenigd Koninkrijk door hier te klikken: https://ico.org.uk/concerns/