Skip to main content

Các nhà cung cấp của chúng tôi

Các lãnh đạo được công nhận. Những công ty mới nổi trong lĩnh vực công nghệ đổi mới Giải pháp đầu cuối.

Danh mục các nhà cung cấp của chúng tôi bao gồm các nhà cung cấp toàn cầu và các start-up công nghệ với những công nghệ hàng đầu và các giải pháp sáng tạo mới nhất trên thị trường. Chúng tôi xây dựng các đội ngũ chuyên môn xung quanh các nhà cung cấp này để đảm bảo hỗ trợ sản phẩm một cách tích cực, cung cấp chương trình đào tạo và chứng nhận dành riêng cho nhà cung cấp, để cả bạn và khách hàng của bạn tối đa hóa việc áp dụng giải pháp và hoàn vốn đầu tư.